Masc steroidowe

In terms of anabolic used sarsasapogenin, diosgenin, jamogeninę, smilagenin, tigogenin, hekogeninę. These saponins have in the 3-position hydroxyl group, whereby, catalysts may be converted into steroid hormones or steroid parahormony anabolic agents. In the human body there are adequate metabolic pathways capable of steroid biosynthesis of active substance (anabolic) of said saponins, provided that the biochemical pre-processing that takes place under the influence of enzymes symbiotic intestinal microflora.

These enzymes convert saponins pregnanowe the compounds (C-21) and androstanes (C-19), are substrates for the synthesis of testosterone and androsterone. For the purposes of anabolic saponins they are most effective for carbon double bond between C5 and C6. Metabolic degradation of the side chain of the steroid saponin (oxidation, reduction, dehydroxylation, dehydration), leads to the formation of compound C-19 (testosterone).

Providing this type of androgenic precursors at the same time a standardized gut microflora can increase the amount of testosterone produced up to 4 mg per day. With this surplus appears in the so-called blood. free testosterone not bound to proteins. It is this free testosterone provides metabolic effects. The addition of phytosterols and insulin secretion stimulators (activators and precursors hydroxy-isoleucine, pure 4-hydroxy-isoleucine) contained in extracts of black cumin and fenugreek provide additional stimulation of growth of connective tissue and muscle tissue. Increased secretion of insulin causes: stimulation of glycogen and protein synthesis, facilitate the transport through the cell membranes into cells - glucose, amino acids, potassium and of fatty acids, suppression of excessive glycogenolysis, depleting the muscles in the energetic material. Preparations containing plant saponins.

The most popular plant steroid saponins was supplying gas tribulus (Tribulus Terrestris). Since the early 70s, this plant is used to produce preparations that stimulate metabolism, and secondary and tertiary sexual characteristics including sex drive.

The development of phytochemistry allowed closer to know the function of each fraction sterol currently using precise methods ekstraktacji are created supplements containing these fractions that best suit the needs of the target group. Modern supplementation evolves from extracts based on one plant, the operation of which is known for its tradition of herbal medicine, for well-targeted compounds and mixtures targeted at specific physiological interaction.

Megabol Biosterol® belongs to a modern group of products. Work on the composition and capabilities of the product taken in 2004. Biosterol® contains extracts of six plants, obtained in independent processes. The potential anabolic agent is higher than in the traditional natural extract of Tribulus (Tribulus).

84 KMUIKATY S02-K16 PLIMERYZACJA KAPRLAKTU UKŁADEM KARBAZL TRIETYLGLI Tomasz Komoń*, Zbigniew Florjańczyk** *Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; **Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Warszawa Trimetyloglin i trietyloglin są znane jako bardzo ważne aktywatory i ko-katalizatory w katalizatorach Ziegler- atta używane w syntezie polimerów (olefin). Związki te w formie monomerycznej (AlR 3 ) są silnymi kwasami Lewisa, co jest powodem do ich samoasocjacji do formy oligomerycznej, szczególnie dimerycznej. Ta właściwość jest również powodem bardzo łatwej reakcji z donorami elektronów, takimi jak alkohole, kwasy i aminy. W reakcji związków trialkiloglinowych z pierwszo- lub drugo-rzędowymi aminami powstają kompleksy kwasowo zasadowe, które można zastosować jako inicjatory lub katalizatory polimeryzacji. W reakcji karbazolu z trietyloglinem powstaje dietylo(-karbazolo)glin, który ulega agregacji i występuje w postaci dimerycznej. Monomer i dimer w roztworze występują w równowadze, a ich proporcje zmieniają się w zależności od temperatury. W reakcji dietylo(-karbazolo)glinu i ε-kaprolaktonu następuje zainicjowanie polimeryzacji. Modyfikując inicjator przez dodatek: karbazolu, trietyloglinu, pirydyny, toluenu oraz węglanu etylenu badano właściwości otrzymanego polimeru oraz całego procesu polimeryzacji. S02-K17 CHEMIA CLICK JAK METDA TWRZEIA STABILYCH MEZGLBUL Daria Lipowska, Dawid Szweda, Róża Trzcińska, Barbara Trzebicka, Andrzej Dworak Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PA, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, Zabrze. Mezoglobule, otrzymane w wyniku agregacji termoczułych polimerów, mogą stanowić nośniki hydrofobowych substancji biologicznie aktywnych. Ponieważ mezoglobule takie są stabilne jedynie powyżej temperatury przejścia fazowego tworzącego je polimeru, poszukuje się metod ich stabilizacji. Jedną z nich jest pokrywanie ich powierzchni usieciowaną powłoką [1]. Celem pracy było otrzymanie termoczułych stabilnych mezoglobul opartych na kopolimerach metakrylanu glikolu dietylenowego i metakrylanu 2-aminoetylu (P[DEGMA-co-AMA]). Stosowano mieszaninę dwóch kopolimerów P[DEGMA-co-AMA] zawierającego odpowiednio grupy azydkowe i grupy acetylenowe. Dla obu kopolimerów wyznaczono temperatury przejść fazowych. Metodą dynamicznego rozpraszania światła zmierzono rozmiary mieszanych mezoglobul w roztworach wodnych. Stabilność mieszanych mezoglobul została zapewniona poprzez reakcję click pomiędzy grupami azydkowymi i acetylenowymi z utworzeniem pierścienia triazolowego między łańcuchami. [1] Trzebicka, B.; Weda, P.; Utrata-Wesołek, A.; Dworak, A.; Tsvetanov, C. J. Pol. Sci. Part A Pol. Chem., 2010, 48,

Masc steroidowe

masc steroidowe

Media:

masc steroidowe

http://buy-steroids.org